ŠKOLSKÝ PORIADOK

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
MIŠKOVECKÁ 20, KOŠICE 040 01

 ÚVODNÉ USTANOVENIA

Školský poriadok je vydaný riaditeľom školy v zmysle ZP, Organizačného poriadku školy, Prevádzkového poriadku školy, Pracovného poriadku, Vnútorného poriadku školy pre žiakov, Vyhlášky MŠ SR o základnej umeleckej škole 324/2008 Z. z. zo 6. augusta 2008, Vyhlášky MŠ SR o základnej škole 320/2008 Z. z. z 23.júla 2008, MP na hodnotenie a klasifikáciu žiakov  základných umeleckých škôl (schválené MŠ SR dňa 29. januára 2004 pod číslom 491/2003-091).

OBSAH

 1. VŠEOBECNÉ POKYNY
 2. PRÁVA ŽIAKOV

III. POVINNOSTI ŽIAKOV, DOCHÁDZKA, SPRÁVANIE SA, BEZPEČNOSŤ A OCHRANA,VÝCHOVNÉ OPATRENIA

 1. NARIADENIA ŠKOLY
 2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

V súlade s organizáciou štúdia a výchovno-vzdelávacej práce vydávam školský poriadok, ktorý je platný od 01.09. 2009 pre žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy. Pre žiakov je platný osobitne Vnútorný školský poriadok pre žiakov vydaný riaditeľom školy, ktorý dopĺňa Školský poriadok a je platný od 01.09.2009.

 1. VŠEOBECNÉ POKYNY1. Žiaci budú oboznámení  s  týmto Školským poriadkom a Vnútorným školským poriadkom pre žiakov nasledovne:

Ø  Žiaci SZUŠ základného štúdia prvej časti prvého stupňa, základného štúdia druhej časti prvého stupňa na prvej vyučovacej hodine;

Ø  rodičia – na prvom rodičovskom združení v príslušnom školskom roku.

Poučenie o školskom poriadku  žiaci potvrdia  podpisom.

 1. Vyučovanie na škole sa začína rôzne podľa rozvrhov najskôr o 12:00 hod.
 2. Prestávky trvajú:  15,10 alebo 5 minút (podľa rozvrhu).
 1. O dochádzke a prospechu žiaka sa môžu rodičia informovať:

Ø  pred alebo po vyučovaní u triedneho učiteľa

Ø  na rodičovskom združení

Ø  v závažných prípadoch u riaditeľa

 1. Na  verejnom  kultúrnom  podujatí  môže  žiak  účinkovať  len  so súhlasom učiteľa
  ním naštudovanou kompozíciou alebo ním schváleným kultúrnym programom.
 2. Ku všetkým  učiteľom, zamestnancom školy a dospelým osobám v školesa žiaci správajú
  zdvorilo, slušne a pri stretnutí pozdravia.
 3. Aktuálne informácie pre rodičov a žiakovbudú vždy včas zverejňované na hlavných
  nástenkách školy a internetovej stránke školy
  (informácia bude aktuálne vyvesená).
 4. Zákonný zástupca môže komunikovať s riaditeľstvom po telefonickej dohode.
 1. PRÁVA ŽIAKOV
 2. Každý žiak má právo poznať svoje práva a povinnosti, ktoré upravuje tento Školský
  poriadok a Vnútorný školský poriadok pre žiakov.
 3. Žiak má právo:

Ø  na primeraný výklad učiva, zrozumiteľné pretlmočenie obsahu diela;

Ø  k študovanému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď;

Ø  na omyl;

Ø  vedieť termín skúšania;

Ø  na objektívne hodnotenie;

Ø  na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov;

Ø  vhodným a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor na čokoľvek;

Ø  spolupracovať podľa charakteru  určenej  či zvolenej témy a podľa typu zverenej úlohy;

Ø  na dodržiavanie „Deklarácie práv dieťaťa“ prijaté UNESCOM 20. novembra 1959,

Ø  na rešpektovanie zdravotných problémov, náboženského cítenia,

Ø  každý žiak má právo zúčastňovať sa mimotriednych a mimoškolských podujatí organizovaných školou.

III.POVINNOSTI ŽIAKOV

 1. Každý žiak má povinnosť poznať tento Školský poriadok a Vnútorný poriadok školy pre žiakov a dodržiavať ho.
 2. Žiaci sú povinní nosiť si do školy žiacku knižku.

Čl. 1  Dochádzka žiakov do školy

Ø  Žiak je povinný navštevovať vyučovanie v danom odbore SZUŠ určeného učebným plánom  v čase dohodnutom a schválenom v rozvrhu hodín.

Ø  Žiaci prichádzajú na vyučovanie včas (najskôr 10min. pred vyučovaním a najneskôr 5 min. pred vyučovaním).

Ø  Žiak môže vymeškať vyučovanie a kultúrne podujatia školy len pre chorobu, vážnu udalosť v rodine, pre veľmi nepriaznivé počasie a neočakávané dopravné situácie.

Ø  Neúčasť na vyučovaní je zákonný zástupca žiaka povinný písomne ospravedlniť v žiackej knižke.

Ø  Žiak je povinný predložiť žiacku knižku s písomným ospravedlnením vyučujúcemu bez vyzvania na nasledujúcej hodine. Odporúčame rodičom, aby pravidelne sledovali žiacku knižku a potvrdili to podpisom.

Ø  Ak vymeškané hodiny nebudú písomne ospravedlnené, vyučujúci môže neprítomnosť žiaka považovať za neospravedlnenú.

Ø  Neprítomnosť žiaka aj na kultúrnych podujatiach, či súťažiach je zákonný zástupca povinný oznámiť včas učiteľovi hlavného predmetu osobne, telefonicky alebo písomne.

Ø  Zákonný zástupca žiaka môže požiadať o uvoľnenie z vyučovania:
na jeden deň –  uvoľňuje vyučujúci; na viac dní  – uvoľňuje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti.

Ø  Žiak chodí do školy vhodne a čisto upravený.

Ø  Žiak chodí do školy pripravený.

Čl. 2  Príchod žiakov do školy

Ø  Triedy otvára pedagóg SZUŠ, ktorý čaká na žiakov pred vyučovaním.

Ø  V škole je zavedené prezúvanie. Žiaci  sa  prezúvajú  vo vstupnej  chodbe. Odev a obuv si žiaci uložia do šatne alebo na vešiaky na chodbe.  Do tanečnej triedy si nosia len nápoj na pitie. Žiaci nesmú chodiť v prezuvkách mimo budov školy.

Ø  V areáli školy nie je dovolené z bezpečnostných dôvodov používať kolieskové korčule, skyboart, jazdiť na bicykli alebo na iných dopravných prostriedkoch.

Čl. 3  Správanie sa žiakov na vyučovaní

Ø  Žiak dochádza na vyučovanie, koncerty, kultúrne podujatia školy a súťaže s takým časovým predstihom, aby sa mohol pripraviť na vyučovanie, podujatie a pod.

Ø  Na vyučovanie nosí žiak požadované pomôcky, materiály a požadovaný druh  odevu. Žiak dbá  o svoju osobnú hygienu a nosí so sebou nevyhnutné hygienické potreby.

Ø  Žiak obzvlášť na TO nosí povinne dres a charakteristickú obuv – piškóty. Na požiadanie pedagóga je povinný priniesť kostým, prípadne vhodný odev na konkrétne vyučovacie hodiny.

Ø  Žiaci sú povinní nosiť si do školy žiacku knižku.

Ø  Každý žiak sa svedomito a systematicky pripravuje na vyučovacie hodiny, ktoré
v SZUŠ navštevuje.

Ø  Žiak udržuje tanečnú triedu a priestory školy v čistote a poriadku.

Ø  V triede a v školských priestoroch chránia školský majetok, šetria učebné pomôcky i technické a materiálne vybavenie. Ak spôsobia škodu, sú povinní ju nahradiť.

Ø  Triedu alebo pracovné miesto môže žiak opustiť len so súhlasom vyučujúceho.

Ø  Pred začiatkom vyučovacej hodiny žiak zaujme svoje miesto v triede pokojne očakáva príchod vyučujúceho.

Ø  Žiak sa na vyučovaní správa slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, aktívne a tvorivo pracuje, nevyrušuje.

Ø  Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.

Ø  Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, ospravedlní sa vyučujúcemu pred začatím hodiny a uvedie dôvod svojej nepripravenosti.

Ø  Žiak dbá o čistotu a poriadok v budove, v ktorej má vyučovanie aj v  jej okolí.

Ø  Manipulovať s didaktickou technikou, svetelnými vypínačmi, oknami, žalúziami, zrkadlami v TO môžu žiaci len so súhlasom pedagóga a pod jeho dozorom.

Ø  Nie je dovolené nosiť  do  školy  predmety, ktoré žiak na vyučovaní nepotrebuje. Ak vyučujúci takýto predmet objaví, žiakovi ho odoberie a vráti rodičom. Škola nezodpovedá za stratu osobných vecí.

Ø  Počas vyučovania majú žiaci vypnuté mobilné telefóny. V prípade nerešpektovania tohto príkazu učiteľ zoberie vypnutý telefón, vráti rodičom a upozorní ich na porušenie školského poriadku dieťaťom. Spíše zápisnicu o prevzatí mobilného telefónu.

Ø  Pri vstupe a odchode dospelej osoby z učebne žiaci pozdravia  na pokyn vyučujúceho.  Na hodinách pri písaní kontrolných prác žiaci nezdravia.

Ø  Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú  prostredníctvom pedagóga hlavného predmetu.

Ø  Na interných koncertoch, verejných koncertoch, kultúrnych akciách, výstavách v galériách, divadlách, súťažiach, dodržiavajú žiaci pokyny vedúceho pedagóga a ostatných pedagogických zamestnancov. Rovnako dodržiavajú termín, miesto a čas sústredenia sa.

Ø  Žiak je povinný chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov. Prvú pomoc pri úraze poskytne vyučujúci. Škola bezprostredne po úraze zabezpečí:

 1. odborné lekárske ošetrenie
 2. informovanie rodiča
 3. záznam o úraze

Ø  Počas prestávky sa riadia žiaci pokynmi vyučujúceho.

Ø  Žiaci neotvárajú okná bez prítomnosti vyučujúceho. Nie je dovolené z okien sa vykláňať a vykrikovať.

Ø  Pred každou akciou školy, kde sa vyžaduje vycestovanie mimo mesta školy je potrebný súhlas rodiča o účasti žiaka na tomto podujatí.

Ø  Žiaci majú zákaz fajčiť, požívať alkohol a iné omamné látky. V žiadnom prípade ich nesmú priniesť do školy ani na žiadne školské podujatie. Porušenie tohto zákazu sa bude posudzovať ako hrubé porušenie školského poriadku s následným prijatím prísnych opatrení.

Ø  Za hrubé porušovanie školského poriadku sa bude tiež považovať i vedomé ubližovanie spolužiakom, vedomé poškodzovanie školského majetku a krádeže.

Čl. 4 Správanie sa žiakov cez prestávky

Ø  Prestávky využívajú žiaci na oddych a na prípravu na ďalšiu vyučovaciu hodinu.

Ø  Ak žiak príde na vyučovanie v časovom predstihu, správa sa na chodbe i v šatni nehlučne a dbá o vlastnú bezpečnosť.

Ø  Papiere a rôzne odpadky odhadzujú žiaci do košov. Je zakázané rozhadzovať odpadky po chodbách, záchodoch alebo hádzať odpadky do záchodových mís, pisoárov, umývadiel a inak znehodnocovať, znečisťovať, či ničiť prostredie budovy SZUŠ.

Ø  Počas prestávok žiaci nevybiehajú z priestorov budovy  v prezúvkach.

 

Čl. 5 Odchod žiakov zo školy

Ø  Po skončení vyučovacej hodiny si každý žiak očistí  svoje pracovné miesto. Zo školy odchádza žiak bezprostredne po vyučovaní.

Ø  Z kolektívneho vyučovania žiaci odchádzajú na pokyn vyučujúceho, pod  jeho vedením odchádzajú k miestu určenému na prezutie.

Ø  V školských priestoroch sa žiaci bezdôvodne nezdržiavajú.

Čl. 6 Starostlivosť o prostredie a majetok školy

Ø  Žiak nesmie poškodzovať školskú budovu a jej vnútorné zariadenie. Úmyselné poškodenie alebo aj poškodenie z nedbanlivosti je žiak povinný v plnej miere uhradiť.

Ø   Ak žiak prechádza z našej školy na inú ZUŠ, vypožičané materiály vráti škole.

Ø  Všetky vypožičané školské  predmety (učebnice, kostýmy, knihy, atď.) vráti žiak škole ihneď po vyzvaní školou.

Ø  Rôzny majetok SZUŠ si žiak vypožičia v danom školskom roku na podpis.

Ø  Žiaci majú povinnosť starať sa o kostým, ktorý je žiakovi ušitý a v prípade jeho straty musia zaplatiť jeho celú sumu.

– po uskutočnení akcie, či vystúpenia sú žiaci povinní vrátiť požičaný kostým (ktorý im škola dala)späť
– ak sa žiak rozhodne kostým, ktorého určitú čiastku platila škola, si ponechať, môže tak
urobiť, len po vyplatení jeho stanovenej čiastky , ktorú určí škola, aby sa kostým odkúpil.
–  ak žiak vráti poškodený kostým, tak musí vyplatiť škodnú čiastku určenú školou.

Čl. 7 Bezpečnosť a ochrana zdravia

Ø  Žiaci sú povinní dodržiavať smernice a pokyny upravujúce bezpečnosť a ochranu zdravia  nielen vlastnej osoby ale aj spolužiakov.

Ø   Žiakom je prísne zakázané fajčiť, piť liehové nápoje, prechovávať a užívať drogy a omamné látky. Porušenie tohto bodu sa berie ako hrubé porušenie správania žiaka.

Ø  Žiaci sú povinní rešpektovať Metodické usmernenie MŠ SR č. 7/2006-R z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách.

Ø  Všetci zamestnanci dbajú na to, aby sa žiaci pohybovali po chodbách a schodišti pokojne, aby sa nenaháňali, neskákali po schodoch a pod.(nebezpečenstvo úrazu).

Ø  Vyučujúci dbajú na to, aby žiaci nenosili do školy predmety ohrozujúce zdravie, taktiež žiadne cennosti. Za cennosti si zodpovedá dieťa samo.

Ø  Každý pedagóg na rôznych akciách školy sa bude automaticky podieľať na dozore žiakov.

Ø  Žiaci otvárajú okná a roztvárajú zrkadlá len pod pedagogickým dozorom.

Ø  Zistené nedostatky a poruchy sú zamestnanci povinní hlásiť riaditeľovi školy a následne ich zapíše do zošita porúch.

Ø  Pri organizovaní podujatí mimo školy je nevyhnutné dodržiavať bezpečnostné predpisy.

Ø  Pri úraze žiaka, postupuje pedagóg podľa pokynov v Prevádzkovom poriadku.

Ø  Pri akciách školy môže mať pedagóg pod dozorom najviac 15 detí.

 

Čl. 8 Pochvaly, pokarhania a výchovné opatrenia

Ø  Výchovné opatrenia sa udeľujú podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných umeleckých škôl, ktoré boli schválené MŠ SR dňa 29.01.2004 pod číslom 491/2003-091.

Ø  Za mimoriadny prejav aktivity, či úspech môže žiakovi škola udeliť:
a) nižší stupeň pochvaly – triednym učiteľom pred kolektívom žiakov a udelením diplomu za snahu, či konkrétnu aktivitu;
b) vyšší stupeň pochvaly – ocenením riaditeľom školy pred kolektívom žiakov (podľa jeho uváženia – diplom, pohár, materiálna cena).

Ø  Za mimoriadne vzorné študentské výsledky a veľmi úspešné vykonanie záverečných skúšok, možno získať mimoriadnu odmenu, ktorú sa rozhodne udeliť riaditeľ v zmysle ňou stanovenej hodnoty a formy.

Ø  Za porušenie školského poriadku bude žiakovi uložené opatrenie na posilnenie disciplíny:
a) nižší stupeň I – napomenutie vyučujúcim (za zabúdanie pomôcok, nepravidelnú dochádzku a prípravu na vyučovanie) – informovanosť rodiča prostredníctvom ŽK;
b) nižší stupeň II- pokarhanie riaditeľom školy po schválení v PR a informovanosť rodiča prostredníctvom ŽK;
c) vyšší stupeň I – napomenutie vyučujúcim prostredníctvom sms-ky rodičom a prostredníctvom ŽK (za vymeškávanie hlavných predmetov, závažnejšie porušenie školského poriadku);
d) vyšší stupeň II – zaslanie rodičom upomienky, či upozornenia (zároveň sa v tomto dokumente rodičom stanovia sankcie žiaka, prípadne opatrenia na danú situáciu);
e) najvyšší stupeň – vylúčenie žiaka zo školy.

                                             III. NARIADENIA ŠKOLY

Ø  Každý zamestnanec je povinný poznať a riadiť sa Prevádzkovým poriadkom školy, kde je presná organizácia školy a jej činností.

Ø  Vyučovanie je organizované v súlade s platnými Učebnými plánmi pri zachovaní dĺžky vyučovacích hodín:

a)1 hodina = 45 minút sa delí na 20 +25
b)1,5 hodina = 70 minút sa delí na 45+25, alebo 35+35

Ø  Každú zmenu rozvrhu, či priestoru vyučovania je potrebné ohlásiť vedeniu školy.

Ø  Každú zmenu, či neprítomnosť v práci je pedagóg povinný hlásiť včas riaditeľovi školy s patričným odôvodnením.

Ø  Počas pracovnej doby môže pedagóg opustiť budovu školy len s vedomím riaditeľa školy.

Ø  Pedagóg je povinný dbať na estetickú, hygienickú a bezpečnú úpravu svojej triedy.

Ø  Pedagóg je povinný poznať a riadiť sa Pracovným poriadkom vypracovaným pre SZUŠ.

Ø  Každý pedagóg je povinný rešpektovať svojho nadriadeného (pedagóg vedúceho odboru atď…) a vykonať pokyny ním nariadené.

Ø  Každý zamestnanec je povinný zúčastňovať sa na poradách, na ktorú ho pozve poriadateľ SZUŠ (poriadané: umeleckými odbormi, riaditeľom, zástupcom riaditeľa, umeleckou radou, predmetovou komisiou, radou školy).

Ø  Každý pedagóg je povinný sledovať nástenku v hlavnej zborovni a riadiť sa jeho informáciami a úlohami a plánom práce.

Ø  Pedagógovia sú povinní sledovať a dodržiavať organizačný poriadok (kalendár) jednotlivých akcií, porád.

Ø  Žiak je povinný uhradiť školné v stanovenom termíne:

Do 15.10. – za mesiace: september – január
Do 15.02. – za mesiace: február – jún

Ø  Ak žiak z rôznych dôvodov nemôže pokračovať v štúdiu, je možné na konci polroka
– k 31. januáru a k 30. júnu žiaka odhlásiť zo štúdia. Odhlásiť žiaka zo štúdia môže
len zákonný zástupca prostredníctvom písomnej odhlášky,

Ø  Dôvod odhlásenia: z vážnych rodinných dôvodov, zo zdravotných dôvodov, z dôvodu odsťahovania sa, z dôvodu problematického dochádzania.

Ø  Žiak môže zo závažných dôvodov prerušiť štúdium na konci polroka – k 31. januáru a k 30. júnu na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu so súhlasom riaditeľa školy maximálne na jeden školský rok.

Ø  Zmeny v osobných údajoch žiaka je povinný nahlásiť zákonný zástupca učiteľovi hlavného predmetu, prípadne riaditeľovi školy.)

Ø  Žiakov zadeľuje a prideľuje vyučujúcim riaditeľstvo školy. Žiadosti rodičov písomnou formou môžu byť zohľadnené.

Ø  Pedagóg, ktorý je zodpovedný za akciu, ktorú poriada, alebo sa jej zúčastní  SZUŠ so svojimi žiakmi je povinný z akcie spísať hodnotenie, kde uvedie klady a zápory.

Ø  Všetci zamestnanci sú povinní:

 1. a) prácu vykonávať osobne, podľa pracovnej zmluvy a náplne v určenom čase;
  b) pracovať riadne, plniť pokyny nadriadených v súlade s právnymi predpismi;
  c) udržiavať poriadok na svojom pracovisku, oznamovať bezprostredne nadriadenému pracovníkovi nedostatky a poruchy, ktoré by mohli viesť k ohrozeniu zdravia, k poškodeniu majetku a podľa možností sa zúčastní na ich odstránení;
  d) nepožívať alkohol ani iné omamné látky na pracovisku, nenastupovať do práce pod ich vplyvom a dodržiavať zákaz fajčenia na pracovisku;
  e) ihneď oznámiť zmeny súvisiace so zmenami v osobných pomeroch (sobáš, zmena bydliska, rozvod, apod.), ktoré majú význam pre nemocenské poistenie, daňové poistenie a ďalšie;
  f) byť 10 min. pred začatím vyučovacieho procesu na pracovisku a odchádzať z neho až po jeho skončení. Bez súhlasu vedenia zamestnanec nesmie opustiť školu predčasne. Tento čas by sa rátal ako zameškaný pracovný čas;
  g) pracovať nadčas, ak mu vedenie prácu nadčas nariadila;
  h) dodržiavať právne predpisy na zabezpečenie bezpečnosti pri práci;
  ch) zamestnanci zodpovedajú za škodu, ktorú spôsobia porušením či nesplnením si povinností, prípadne úmyselným konaním;
  i) zamestnanec, ktorý sa dozvie, alebo je svedkom pracovného úrazu, zabezpečí prvú pomoc a ihneď upovedomí riaditeľa školy (to isté sa týka žiakov);
  j) viesť záznam o príchode a odchode do a zo zamestnania;
  k) riadiť sa rozvrhom dní pre zamestnancov a jeho prípadnými obmenami;
  l) pri riešení konkrétnych otázok vychádza zamestnanec z pracovno-právnych predpisov, rešpektuje ZP, Pracovný poriadok, Organizačný poriadok, Prevádzkový poriadok a ostatné súvisiace predpisy.

Ø  Všetci zamestnanci sú povinní zaujímať sa o pohyb cudzích osôb v priestoroch školy, sprevádzať ich na miesto určenia, nenechávať ich samých a takto predchádzať najmä možným krádežiam, či iným rušivým momentom.

Ø  Počas pracovnej doby je zakázané prijímať návštevy cudzích osôb a rodinných príslušníkov.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ø  Zmeny v Školskom poriadku školy schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej rade školy (zriaďovateľom školy).

Ø  Tento Školský  poriadok nadobúda účinnosť 01.09.2009

Ø  Prílohou Školského poriadku  sú Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov  základných umeleckých škôl, schválené MŠ SR dňa 29.januára 2004 pod číslom 491/2003-091.

Ø  Tento školský poriadok dopĺňa Vnútorný poriadok školy pre žiakov, Prevádzkový poriadok, Pracovný poriadok, Organizačný poriadok, Vyhláška o ZUŠ 324/2008 Z. z. zo 6. augusta 2008.

Ø  O oboznámení sa s týmto poriadkom dávajú súhlas zamestnanci podpismi na prezenčnú listinu dodanú k tomuto dokumentu.

Schválené riaditeľom a zriaďovateľom SZUŠ Miškovecká 20, Košice

v Košiciach, 1.9.2009