ŠKOLNÉ POPLATKY

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
MIŠKOVECKÁ 20, KOŠICE 040 01

Venujte prosím pozornosť pri uhrádzaní platby Vášho dieťaťa. Každé dieťa má pridelený svoj vlastný variabilný symbol, ktorý je potrebné k platbe uviesť spolu s menom dieťaťa. Ak tieto údaje neuvediete, platbu nevieme identifikovať a teda nemôže byť priradená k Vášmu dieťaťu. Vo vlastnom záujme pomôžte nám, aby nedochádzalo k nedorozumeniam pri uhrádzaní školného.

V prípade otázok kontaktujte pani Groholovú. (administratíva)

Pozor novy účet školy

IBAN: SK26 1100 0000 0029 4107 5732

 

Ako platiť v prípade, že žiak navštevuje viac odborov?

Kompletnú sumu za všetky odbory odosielate počas celého roka na jeden variabilný symbol, ktorý si vyberiete a ten oznámite hospodárke školy. Ostatné variabilné symboly neakceptujeme!

V prípade, ak dieťa odovzdá ČESTNÉ PREHLÁSENIE našej SZUŠ, platby sú nasledovné:

Cena za polročný kurz: 54 € / garant 12 hodín (4,50€ za 1 hodinu) + 1 hodina zadarmo

Skupinové vyučovanie ( literárno – dramatický odbor, výtvarný odbor, tanečný odbor )

Prípravný ročník: 9,00 €/ mesiac

I. stupeň:

1. časť 12,00 € / mesiac

2. časť 14,00 € / mesiac

II. stupeň: 16,00 € / mesiac

Individuálne vyučovanie ( hudobný odbor + spev )

Prípravný ročník: 11,00 € / mesiac

I. stupeň:

1. časť 14,00 € / mesiac

2. časť 16,00 € / mesiac

II. stupeň: 18,00 € / mesiac

V prípade, ak dieťa neodovzdá ČESTNÉ PREHLÁSENIE našej SZUŠ, výška mesačného školného poplatku sa môže vyšplhať až do výšky trojnásobku bežného mesačného školného.

Pre štúdium viacerých súrodencov a detí zo sociálne slabších rodín môže riaditeľ školy po dohovore s rodičmi školné poplatky upraviť, prípadne úplne odpustiť.

Štátna dotácia na štúdium žiaka sa poskytuje iba jedenkrát v skupinovom a jedenkrát v individuálnom odbore, napriek tomu je možné študovať na našej SZUŠ kombinovane a to za týchto podmienok:

Skupinový odbor + skupinový odbor = bez uplatnenia zľavy

Individuálny odbor + individuálny odbor = bez uplatnenia zľavy

Akcia „kámoš“ – Prines kamaráta a obaja získate mesiac Jún zadarmo.

Súrodenecké zľavy – Zľava 10% z lacnejšieho odboru.

Hore uvedený cenník školných poplatkov sa vzťahuje na žiakov, ktorí boli prihlásení na štúdium do 15. septembra. Žiaci prihlásení po tomto termíne budú prijatí len v prípade voľných kapacít ( so súhlasom riaditeľa školy ) a za iných finančných podmienok ( tie budú stanovené po 15. septembri)

KONTRAHOVANIE ROČNÍKOV ( štúdium dvoch ročníkov v jednom školskom roku ) sa koná len po schválení vedením školy a je spoplatňované sumou 20 € za každú skúšku ( 1x v 1. polroku a 1x v 2. polroku )

školné je potrebné uhradiť v termínoch:

do 30. septembra za 1. polrok / uhrádzate plnú výšku určenú školou /

do 15. februára za 2. polrok / uhrádzate plnú výšku určenú školou /

do 15. septembra za 1.polrok a do 15. februára za druhý polrok žiaci BEZ ČESTNÉHO PREHLÁSENIA / uhrádzate plnú výšku určenú školou /

Ak sa žiak nezúčastnil vyučovacej hodiny z dôvodu neprítomnosti pedagóga, bude táto hodina zastúpená iným pedagógom, alebo mu bude ponúknutý termín náhradnej hodiny a to zo strany svojho pedagóga. Ak žiak tieto možnosti nevyužije, hodina sa počíta ako odučená.

Ak sa žiak nezúčastnil vyučovacej hodiny z dôvodu choroby, môže požiadať o náhradnú hodinu, no v skutočnosti na ňu nemá nárok.

Ak sa žiak nezúčastnil vyučovacej hodiny jeden kalendárny mesiac nepretržite a preukáže sa lekárskym potvrdením, môže požiadať o vrátenie školských poplatkov za daný mesiac.

Ak žiak prestane z akýchkoľvek dôvodov školu navštevovať, školné sa nevracia!

Štúdium pre dospelých  50,-€ / mesiac

Ceny sú platné od 1.9.2022.