ŠKOLNÉ POPLATKY

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
MIŠKOVECKÁ 20, KOŠICE 040 01

Venujte prosím pozornosť pri uhrádzaní platby Vášho dieťaťa. Každé dieťa má pridelený svoj vlastný variabilný symbol, ktorý je potrebné k platbe uviesť spolu s menom dieťaťa. Ak tieto údaje neuvediete, platbu nevieme identifikovať a teda nemôže byť priradená k Vášmu dieťaťu. Vo vlastnom záujme pomôžte nám, aby nedochádzalo k nedorozumeniam pri uhrádzaní školného.

V prípade otázok kontaktujte našu pani hospodárku. (administratíva)

Pozor novy účet školy

IBAN: SK26 1100 0000 0029 4107 5732

Ako platiť v prípade, že žiak navštevuje viac odborov?

Kompletnú sumu za všetky odbory odosielate počas celého roka na jeden variabilný symbol, ktorý si vyberiete a ten oznámite hospodárke školy. Ostatné variabilné symboly neakceptujeme!

V prípade, ak dieťa odovzdá ČESTNÉ PREHLÁSENIE našej SZUŠ, platby sú nasledovné:

Skupinové vyučovanie ( literárno – dramatický odbor, výtvarný odbor, tanečný odbor )

Prípravný ročník: 12,00 €/ mesiac

I. stupeň: 15,00 € / mesiac

II. stupeň: 18,00 € / mesiac

V prípade, ak dieťa neodovzdá ČESTNÉ PREHLÁSENIE našej SZUŠ, výška mesačného školného poplatku je:
50,00 € / mesiac

Individuálne vyučovanie ( hudobný odbor + spev )

Prípravný ročník: 14,00 € / mesiac

I. stupeň: 18,00 € / mesiac

II. stupeň: 20,00 € / mesiac

V prípade, ak dieťa neodovzdá ČESTNÉ PREHLÁSENIE našej SZUŠ, výška mesačného školného poplatku je:
80,00 € / mesiac

Žiaci študujúci v našej SZUŠ, ktorí odovzdali ČP majú možnosť študovať v druhom skupinovom odbore za sumu 35,00 € alebo v druhom individuálnom predmete za sumu 55,00 €.

Štúdium pre dospelých (nad 24 rokov): 80,-€ / mesiac

Študenti bez ČP ( resp. študenti v druhom individuálnom ci v druhom skupinovom predmete ) budú zaradení na štúdium až po 15.septembri aj to iba v prípade voľných kapacít.

Pre štúdium viacerých súrodencov a detí zo sociálne slabších rodín môže riaditeľ školy po dohovore s rodičmi školné poplatky upraviť, prípadne úplne odpustiť.

Štátna dotácia na štúdium žiaka sa poskytuje iba jedenkrát v skupinovom a jedenkrát v individuálnom odbore, napriek tomu je možné študovať na našej SZUŠ kombinovane a to za týchto podmienok:

Skupinový odbor + skupinový odbor = bez uplatnenia zľavy

Individuálny odbor + individuálny odbor = bez uplatnenia zľavy

Hore uvedený cenník školných poplatkov sa vzťahuje na žiakov, ktorí boli prihlásení na štúdium do 15. septembra. Žiaci prihlásení po tomto termíne budú prijatí len v prípade voľných kapacít ( so súhlasom riaditeľa školy ) a za iných finančných podmienok ( tie budú stanovené po 15. septembri)

KONTRAHOVANIE ROČNÍKOV ( štúdium dvoch ročníkov v jednom školskom roku ) sa koná len po schválení vedením školy a je spoplatňované sumou 20 € za každú skúšku ( 1x v 1. polroku a 1x v 2. polroku )

školné je potrebné uhradiť v termínoch:

do 30. septembra za 1. polrok / uhrádzate plnú výšku určenú školou /

do 15. februára za 2. polrok / uhrádzate plnú výšku určenú školou /

do 15. septembra za 1.polrok a do 15. februára za druhý polrok žiaci BEZ ČESTNÉHO PREHLÁSENIA / uhrádzate plnú výšku určenú školou /

Ak sa žiak nezúčastnil vyučovacej hodiny z dôvodu neprítomnosti pedagóga, bude táto hodina zastúpená iným pedagógom, alebo mu bude ponúknutý termín náhradnej hodiny a to zo strany svojho pedagóga. Ak žiak tieto možnosti nevyužije, hodina sa počíta ako odučená.

Ak sa žiak nezúčastnil vyučovacej hodiny z dôvodu choroby, môže požiadať o náhradnú hodinu, no v skutočnosti na ňu nemá nárok.

Ak sa žiak nezúčastnil vyučovacej hodiny jeden kalendárny mesiac nepretržite a preukáže sa lekárskym potvrdením, môže požiadať o vrátenie školských poplatkov za daný mesiac.

Ak žiak prestane z akýchkoľvek dôvodov školu navštevovať, školné sa nevracia!

Ceny sú platné od 1.9.2023.